Kosztorysowanie systemów zabezpieczeń technicznych

Oszczędzaj czas i przekaż wycenę oraz sporządzenie kosztorysu profesjonalistom. Sporządzimy każdy kosztorys ofertowy, dodatkowy, powykonawczy, inwestorski w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych.
Wycenimy metodą uproszczoną konieczne nakłady, wybierzemy optymalne założenia wg założeń projektowych, wytycznych inwestorskich czy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Jesteśmy ekspertami w zakresie kosztorysowania w oparciu o KNR AL-01 oprogramowania NORMA firmy Athenasoft (www.athenasoft.pl)

Sporządzenie analizy kosztów jest jedną z poważniejszych czynności w procesie organizowania i przebiegu wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, dotyczy to także instalacji systemów alarmowania i sygnalizacji zagrożeń. Rachunek ekonomiczny nie powinien ograniczać, lecz wymuszać racjonalne działanie, w celu optymalizacji kosztów, uwzględniający nakłady na:

  • wykonanie systemu sygnalizacji zagrożeń i alarmowania, w tym: dokumentację techniczno – kosztorysową systemu; instalacje teletechniczne systemu; oprogramowanie i uruchomienie systemu;
  • szkolenie obsługi na różnych poziomach dostępu;
  • eksploatację systemu uwzględniającą warunki techniczno – ekonomiczne, tzn.:
    • bieżące koszty obsługi użytkownika tj.: zużycie energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu; podlegające zużyciu materiały eksploatacyjne, np. karty magnetyczne itd.; ilość i kwalifikacje obsługi, tj. płace; poziom zapasów materiałowo – technicznych, koniecznych do utrzymania sprawności technicznej systemu;
    • serwis gwarancyjny i serwis pogwarancyjny oraz konserwację systemu; modernizację systemu, w zakresie kosztów: rozbudowy systemu o elementy podnoszące stan bezpieczeństwa obiektu; unowocześnienia systemu, uwzględniające starzenie techniczne i moralne elementów systemu.

Optymalizacja kosztów znajduje szczególne zastosowanie w systemach wysokiej kategorii zagrożenia, które występują w obiektach wojskowych. Koszt jest elementem determinującym poziom techniczny i jakość wykonania systemu alarmowego, ponieważ koszt zastosowanych w rozwiązaniu technicznym systemu urządzeń ma wpływ na technologię wykonania, która bezpośrednio oddziałuje na koszt robocizny bezpośredniej, tj. np. sposób okablowania systemu i związane z tym nakłady, a z kolei okablowanie systemu związane jest z możliwościami technicznymi systemu takim jak: możliwości oprogramowania systemu; obsługi i eksploatacji; rozbudowy; konserwacji; elastyczności itd.

Wybór technologii, w jakiej zostanie wykonany system alarmowy, determinuje skuteczność ochrony obiektu oraz efekt użytkowy i funkcjonalny, a w konsekwencji – koszty realizacji.
TOP