ISO 27001

Wdrożenie polityki bezpieczeństwa opiera się na szkoleniach wszystkich klas użytkowników i wprowadzaniu poprawek do systemów.

Opis certyfikacji

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest zjawiskiem stosunkowo nowym na rynku polskim, w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych i często niewłaściwie rozpoznanym i interpretowanym przez kierownictwo i personel działów informatycznych organizacji.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem są coraz bardziej skomplikowane, a proces ich opracowania jest coraz kosztowniejszy.

Znaczenia nabiera problem oceny jakości samych systemów, ale także prawidłowości procesu ich opracowania i wdrażania.

Tymi zagadnieniami zajmują się akredytowane firmy, które po dokonaniu wizyt w organizacji, ocenieniu jej systemu zarządzania wystawiają Certyfikat wykazujący, że organizacja spełnia zasady określone w normie ISO/IEC 27001.

Po otrzymaniu Certyfikatu rejestracji auditowana firma, jest w sposób regularny odwiedzana przez organizację certyfikującą, w celu oceny, czy firma ta nadal działa zgodnie z wymaganiami normy i doskonali system zarządzania.

Z przeprowadzonych procesów Certyfikacji wynikają korzyści, pozwalające udowodnić firmom konkurencyjnym, klientom, inwestorom oraz pracownikom, że dana firma spełnia określone normy, jej działalność jest efektywna a myślenie ukierunkowane na przyszłość. Proces regularnych auditów zapewnia ciągłość stosowania, monitorowania i usprawniania działalności, co zwiększa odpowiedzialność, zaangażowanie i motywację personelu. W dużej mierze uzyskanie Certyfikatu może mieć wpływ na całokształt działalności poszerzając możliwości utrzymania się na rynku biznesowym.

TOP